Tietosuojaseloste

Siltakylän viljelijät ry tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvoitteen.

1.Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Siltakylän viljelijät ry

y-tunnus: 3212089-1

Yhteystiedot: yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Karell  tel. 050-3070260
Osoite: Lähettilääntie 5 B 26
Postinumero toimipaikka: 01520 VANTAA


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yrityksen / henkilön nimi: Pirjo Karell
osoite: Lähettilääntie 5 B 26
postinumero toimipaikka: 01520 VANTAA
puhelinnumero: 050-3070260
sähköposti:  pirjo.t.karell@gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Yrityksen / henkilön nimi: Pirjo Karell
osoite: Lähettilääntie 5 B 26
postinumero toimipaikka: 01520 VANTAA
puhelinnumero: 050-3070260
sähköposti: pirjo.t.karell@gmail.com

2. Rekisteröidyt

 • Rekisteriin rekisteröidään yhdistyksen jäsenet ja jonotuslistalle jäsenyydestä kiinnostuneet . Lisäksi rekisteröidään yhdistyksen yhteistyökumppaneita.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan jäsenyyden perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan hallituksen jäsenyyden ja mahdollisen työsuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuuden perusteella
 • Potentiaalisten yhteistyökumppanien ja tulevien jäsenten henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (suostumus on saatu sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisena)

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenyyden toteutumiseen vaadittu tietojen käsittely ja rekisteröinti
 • Yhdistyksen palkollisten sekä hallituksen jäsenten työsuhteen / palkkion maksamiseen toteutumiseen vaadittu tietojen käsittely ja rekisteröinti
 • Yhdistyksen jäsenyydestä ja palveluista kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Yhdistyksenrekisteri sisältää seuraavia tietoja
:


Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • jäsenen mahdollisen yrityksen tiedot
 • tarvittaessa yhteistyökumppanien tai jäsenen tilinumerot

5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

osoite: Lähettilääntie 5 B 26
postinumero toimipaikka: 01520 VANTAA
puhelinnumero: 050-3070260
sähköposti:  pirjo.t.karell@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle [linkki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html]. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu [linkki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html], jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tieto on kerätty suoraan jäseniltä,potenttiaalisilta jäseniltä (jonotuslista) tai yhteistyökumppaneilta. Mahdollisiin arkaluontoisiin tietoihin kysytään erillinen allekirjoitettu suostumus. Kaikki tieto säilytetään suojattuna eikä se ole julkista. Tietoja käsittelee ainoastaan niitä tarvitsevat tahot eli yhdistyksen hallitus kokonaisuudessaan (hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet).

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Jäseneltä/potenttiaaliselta jäseneltä/yhteistyökumppanilta/työsuhteessa olevalta kasvottain tapaamisessa
 • Jäseneltä/potenttiaaliselta jäseneltä/yhteistyökumppanilta/työsuhteessa olevalta sähköpostitse
 • Jäseneltä/potenttiaaliselta jäseneltä/yhteistyökumppanilta/työsuhteessa olevalta puhelimitse
 • Jäseneltä/potenttiaaliselta jäseneltä/yhteistyökumppanilta/työsuhteessa olevalta verkkolomakkeen kautta
 • Jäseneltä/potenttiaaliselta jäseneltä/yhteistyökumppanilta/työsuhteessa olevalta facebookin kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Siltakylän viljelijät ry:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys, yhteistyökumppanuus tai muu sopimus on voimassa. Potenttiaaliset jäsenet pysyvät jonossa yhden vuoden ja voivat pyytää sen jälkeen paikkansa uusimista (oma paikka ei tipu kun uusii halukkuutensa)

8. Henkilötietojen käsittelijät


Henkilötietoja käsittelee Siltakylän viljelijät ry:n hallitus. Lisäksi kirjanpitotietoja käsittelee hallituksen valitsema taloudenhoitaja ja hallituksen puheenjohtaja (tarvittaessa varapuheenjohtaja).

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Siltakylän viljelijät tietosuojaseloste